Πρόταση διακήρυξης-καταστατικού για την Άμεση Δημοκρατία

Αρχές, στόχοι και θέσεις

Η Λαϊκή Συνέλευση του Αμαρουσίου ξεκίνησε από την ανάγκη των κατοίκων της περιοχής για αδιαμεσολάβητη, ακομμάτιστη διαδικασία λήψης αποφάσεων, που αφορά στην αντίδρασή τους στα σχέδια της κυβέρνησης να υλοποιήσει το μνημόνιο. Έλκει τη γέννησή της στους συμπολίτες της πλατείας Συντάγματος, κομμάτι των οποίων πρωτοβουλιακά κάλεσε στη δημιουργία της.

Αποτελεί το κυρίαρχο όργανο λήψης πολιτικών αποφάσεων για όλα τα θέματα που την αφορούν και την επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα. Ως τέτοιο, αποτελεί το βασικό κύτταρο οργάνωσης της κοινωνίας. Οι λόγοι για τους οποίους το ισχυριζόμαστε θα αναλυθούν στη συνέχεια του κειμένου.

Στη Λαϊκή Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα όλοι οι πολίτες που κατοικούν μόνιμα ή προσωρινά ή επισκέπτονται το Μαρούσι, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκεύματος κι εθνικότητας. Πρόκειται για μία συνεύρεση-συγκέντρωση ανθρώπων, που προσέρχονται σ’ αυτήν αυτόβουλα, δεχόμενοι και σεβόμενοι την ελευθερία και ισοτιμία των μελών της. Τελικός της στόχος είναι να λαμβάνονται αποφάσεις για κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, πολιτιστικά και άλλα ζητήματα, που αφορούν στις ζωές τους και την περιοχή τους.

Η Λαϊκή Συνέλευση οφείλει να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή, ώστε να είναι στο μέγιστο δυνατό βαθμό, το αντιπροσωπευτικό όργανο λήψης αποφάσεων της κοινωνίας. Για να εξυπηρετηθεί η εύρυθμη λειτουργία της Συνέλευσης, είναι δυνατόν Συνελεύσεις να λειτουργήσουν ανά συνοικία, ανά γειτονιά, ανά χωριό ή οπουδήποτε αλλού κριθεί αναγκαίο από όσους τις συστήσουν. Η σχετική απόφαση σύστασης και λειτουργίας τους, λαμβάνεται με λαϊκές συνελεύσεις και με πρωτοβουλία των ίδιων των πολιτών.

Με κριτήριο τις αρχές: 1) της μέγιστης αριθμητικής προσέλευσης, 2) της ισότητας της συμμετοχής και 3) της αποτελεσματικής λειτουργίας, η Λαϊκή Συνέλευση αποφασίζει για:

α. τη διαδικασία της (*1),
β. τις αρχές της, και
γ. τους τρόπους λήψης αποφάσεων.

Λαϊκή Συνέλευση Αμαρουσίου